Frieslandcampina
Goed voor de dag

MAAK KANS OP 1 MAAND GRATIS CAMPINA VLA*

Kom elke dag goed voor de dag met onze vernieuwde vanille, chocolade, karamel en blanke vla. Die zijn nu nog natuurlijker en lekkerder, want ze zijn vrij van kunstmatige kleur- en smaakstoffen en dat proef je.

Zo zet u - dag in dag uit - iets op tafel dat niet alleen goed smaakt en oogt, maar ook nog verantwoord en gezond is.

Zo werkt het:

 • Bestel voor 14 februari 2016 minimaal één keer alle vier de vernieuwde smaken Campina vla bij uw grossier.
 • Laat hiernaast uw gegevens achter.

Een goede dag!

* Als u uw gegevens achterlaat, gaat u akkoord met de actievoorwaarden
Actievoorwaarden

Actievoorwaarden ‘Campina vla winactie’

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de “Win een maand langs gratis Campina vla” (hierna: de “Actie”) die FrieslandCampina Consumer Products Europe B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort, in geschreven in de Kamer van Koophandel (hierna: "FrieslandCampina") organiseert van 4 januari 2016 tot en met 14 februari 2016 (hierna: de “Actieperiode”).
 2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden zoals hier beschreven.
 3. FrieslandCampina behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie, kunt u via het contactformulier op http://www.campina.nl/info/contactformulier.aspx richten aan de Consumentenservice van FrieslandCampina.

Artikel 2 Speelwijze

De Actie werkt als volgt:

Voor 14 februari 2016 bestelt u bij uw deelnemende grossier in ieder geval 1 maal alle 4 de vernieuwde smaken Campina vla 1 liter. Daarnaast vult u uw gegevens in op www.goedvoordedagmetcampina.nl voor deelname aan de winactie.

Na 14 februari 2016 is de actie afgelopen. Uit alle Campina vla bestellingen die tijdens de actieperiode zijn gedaan en die zijn geregistreerd via deze website zullen 3 winnaars gekozen worden. Deze 3 winnaars verdienen de prijs een maand lang gratis Campina vla.

Artikel 3 Prijs

 1. Het prijzenpakket bestaat uit 1 maand gratis Campina vla waarbij het aantal gratis pakken vla een maximum kent van 200 literpakken per winnaar.
 2. Een deelnemer kan meerdere keren deelnemen aan de Actie, ofwel meerdere bestellingen doen bij de deelnemende grossiers. Per deelnemende zorglocatie deelt FrieslandCampina echter maximaal 1 keer de prijs uit.
 3. FrieslandCampina zal samen met de betreffende grossiers de prijswinnaars aanwijzen op basis van de geleverde prestatie namelijk de bestelling van de vier verschillende smaken vla en het achterlaten van de contactgegevens via de website[volgens artikel 2]. Voor de prijs geldt dat deze in totaal 3 keer wordt uitgedeeld.
 4. De prijswinnaars zullen voor eind februari 2016 per e-mail worden bericht.
 5. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. FrieslandCampina zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar vervalt deze aan FrieslandCampina.
 6. FrieslandCampina zal niet corresponderen over de prijzen, de uitkering daarvan, en de uitslag van de Actie aan derden.

Artikel 4 Deelname

 1. Deelname aan deze Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont. Deze persoon dient daarnaast werkzaam te zijn binnen een zorginstelling binnen Nederland.
 2. Deelnemers jonger dan 16 jaar verklaren door hun deelname toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de actie, vóór acceptatie van de beloning.
 3. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.
 4. Winnaars zullen hun medewerking verlenen aan redelijke verzoeken van FrieslandCampina tot deelname aan eventuele promotionele activiteiten met betrekking tot de Actie, waaronder begrepen publicitaire activiteiten met betrekking tot de prijsuitreiking, via vakmedia en internet.
 5. FrieslandCampina mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij FrieslandCampina het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens FrieslandCampina of derden.

Artikel 5 Gebruik gegevens

 1. Winnaars dienen als voorwaarde juiste en volledige NAW gegevens te verstrekken.
 2. FrieslandCampina zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
 3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer FrieslandCampina toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars.
 4. De door deelnemers verstrekte NAW-gegevens worden ten behoeve van FrieslandCampina verzameld

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. FrieslandCampina, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door FrieslandCampina ter beschikking gestelde prijzen.
 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FrieslandCampina aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door FrieslandCampina openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen FrieslandCampina niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor FrieslandCampina in het leven roepen.

Artikel 7 Slotbepalingen

De merken FrieslandCampina en Campina zijn geregistreerde merken van FrieslandCampina. De deelnemer zal deze Actievoorwaarden of delen daarvan niet verveelvoudigen dan wel publiceren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van FrieslandCampina.

Artikel 8 Diversen

 1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. FrieslandCampina zal met betrekking tot onderhavige Actie in overeenstemming handelen met de “Gedragscode promotionele kansspelen”, die in werking is getreden op 1 januari 2006.
 3. FrieslandCampina zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting afdragen.